Reklamace

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tento reklamační řád má za účel upravit práva a povinnosti obou stran při kupní smlouvě spotřebního zboží (dále jen jako "zboží"), a to především s ohledem na uplatnění práv kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen jako "reklamace").

II. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží na základě reklamy jimi prováděné.
 • Se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.
 • Zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.
 • Je zboží v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti.
 • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • o výměnu zboží za nové,
 • o opravu zboží,
 • popřípadě o přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • či odstoupit od kupní smlouvy.

4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO PŘI REKLAMACI

 1. Při uplatnění reklamace musí kupující doložit k reklamovanému zboží zejména originál nebo kopii vydaného prodejního dokladu. Nepředloží-li kupující v okamžiku reklamace prodejní doklad, je povinen prokázat své právo k reklamované věci, stejně jako skutečnosti, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího a dobu, kdy k zakoupení zboží, případně jeho převzetí došlo.

2. Kupující je při reklamaci povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo z vady si zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

3. Při uplatnění reklamace musí být reklamované zboží čisté a hygienicky nezávadné. V opačném případě má prodávající právo zboží nepřijmout.

IV. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

1. Prodávající přijimá reklamace na adrese: 

    TRIODON, spol. s r. o.

    Malotova 5615

    Budova 115

    760 01 Zlín

2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

3. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklmaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informuje, pokud se nedohodnou jinak. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklmace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto rozhodnutí.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2019.